De geschiedenis van de St.-Jansschool
 
Uit de “Geschiedenis van de St.-Jansschool in Casteren”, zoals door Kees Jansen beschreven in een aantal afleveringen van de Caskra – het wekelijks verschijnend dorpsblaadje in Casterenkunnen wij in ieder geval concluderen dat er in Casteren einde achttiende eeuw al een lagere school bestond. De Casterse St.-Willibrordusparochie is overigens lange tijd – van 1689 tot 1852 – één parochie geweest met Netersel. De pastores, die beide parochies bedienden, woonden ook al die jaren in Netersel. In 1852 werd Casteren een zelfstandige parochie en kreeg een eigen pastoor. Beide dorpen hadden echter al wel een eigen lagere school. De kwaliteit van het onderwijs liet toen om allerlei redenen veel te wensen over. In 1806 werd een eerste poging gedaan om het niveau van het onderwijs te verbeteren. De belangrijkste verandering die toen werd ingevoerd was de verplichting om klassikaal les te gaan geven. De overheid ging zich ook meer bemoeien met de inhoud van het onderwijs. Toen in 1848 met de grondwetswijziging van Thorbecke de vrijheid van onderwijs gegarandeerd werd, gingen steeds meer groepen katholieken zich storen aan het openbaar karakter van het onderwijs. Volgens de wet hadden katholieken het recht een eigen katholieke school te beginnen, maar ze moesten zelf voor de kosten opdraaien. Na een langdurige strijd werd in 1917 de wet zodanig gewijzigd dat dit meten met twee maten tot het verleden ging behoren. Het duurde echter nog ruim 20 jaar voordat het kerkbestuur van Casteren bij het gemeentebestuur een verzoek indiende “om beschikbaarstelling van gelden benodigd voor de stichting van een R.K. school voor L.O. in Casteren”. Zonder dat er veel aanpassingen nodig waren, werd de openbare school in 1938 omgezet in een school op katholieke grondslag. Er werd immers allang voor en na de les gebeden en ook werd er godsdienstonderricht gegeven. Ook inhoudelijk en wat betreft personeelsbezetting hoefde er nagenoeg niets te veranderen. Waarschijnlijk is toen de school omgedoopt tot R.K. Lagere School St.-Jan. De Casterse school was in ieder geval lange tijd gehuisvest (tot 1911) in de voormalige Spar-winkel van Roel Maas. In 1911 is de “nieuwe” school naast de oude pastorie (het tegenwoordige woonhuis van Rombouts) in gebruik genomen. In 1973 is men verhuisd naar het huidige gebouw aan de Willibrordusstraat, dat in 2003 dus 30 jaar bestond.