Verlofregeling
 
Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen .
 
Onderwerp; Aanvragen van verlof.
 
 
Beste ouders, verzorgers,
 
In goed overleg tussen de directeuren van alle basisscholen binnen het bestuur van SKPOK en de leerplichtambtenaren van de gemeente Eersel, Reusel en Bladel zijn we gekomen tot eenduidige formulieren voor het aanvragen van verlof. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2010 – 2011 hanteren alle scholen in de Kempen aangepaste formulieren voor het aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden en voor het aanvragen van vakantie verlof buiten de schoolvakanties om.
Het aanvraagformulier voor verlof dient u tijdig in te dienen bij de directeur van de school.
De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar moet daar in opgenomen worden.
 
Als er geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt, heeft de directeur de verplichting om dit meteen te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Het Openbaar Ministerie heeft op basis van de Leerplichtwet 1969 afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaren in de regio Eindhoven de Kempen over het doormelden van dit verzuim. In sommige situaties volgt een schikking vanuit het OM en in andere gevallen moet een Proces Verbaal opgemaakt worden.
 
Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar contact met u als ouders / verzorgers opnemen om de verdere gang van zaken te bespreken.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bladel.
 
 
Met vriendelijke groet,
Rudolf Buur 
De directeur van de St.-Jansschool 
De leerplichtambtenaar van de gemeente Bladel mevr. A. Maas