Protocol Leerlingenraad (LR)

Lambertusschool, St.-Jansschool en Mariaschool Bladel
 
 
De leerlingenraad heeft tot doel
 • leerlingen mee te laten denken en praten over dingen die hen aangaan op school o.a. op het gebied van leefklimaat. (veiligheid en plezier)
 • om leerlingen te leren wat er komt kijken bij een vergadering (discussiëren en notuleren).
 
Inhoud:
 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
 2. Waarom een leerlingenraad
 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad
 1. samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
 2. wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
 3. vergaderingen van de raad
 4. taken en bevoegdheden van de leerlingenraad
 5. wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de leerlingenraad?
 
 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
 
Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke leerjaar kan één leerling afgevaardigd worden.
Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met vertegenwoordigers van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
 
 1. Waarom een leerlingenraad?
 
De meerwaarde van een leerlingenraad:
 
 1. zij is het miniparlement van de kleine leefgemeenschap “school”
 2. zij is het oefenterrein in democratie van de school
 3. zij draagt zorg voor een open schoolklimaat
 4. zij is een minivakbond die de belangen van de leerlingen behartigt
 5. zij is een goed forum om problemen op school op te lossen
 
Korte opmerkingen:
ad. a) Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.
 
ad. b) De samenhang met Actief Burgerschap in de school komt in een leerlingenraad duidelijk naar voren. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een echte dialoog.
 
ad. c) Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie ook richting leerlingen is belangrijk. Voorwaarde is dat we de werkelijke interne invloed van de raad in het oog houden.
 
ad. d) Door leerlingen te zien als meedenkende partners en eigen standpunten goed te onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral vóór de school is en niet tégen de school.
 
ad. e) Een leerlingenraad mag ook problemen van leerlingen en klachten inbrengen. Een leerlingenraad mag zich evenwel niet uitsluitend fixeren op klachten en problemen.
 
 1. Opzet en organisatie van een leerlingenraad
 
a. Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
 • De leerlingenraad bestaat uit vier leerlingen, één uit elk leerjaar.
 • De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Alle leerlingen uit deze groepen kunnen zich kandidaat stellen.
 • Wanneer er zich meerdere leerlingen per groep aanmelden wordt er door alle kinderen gestemd. De stemming gebeurt geheim.
 • Ieder jaar worden de verkiezingen in de eerste schoolmaand georganiseerd door de desbetreffende groepsleerkrachten. Bij de verdeling van de zetels zorgt de groepsleerkracht ervoor, dat uit elke groep 1 afgevaardigde in de raad komt, zodat er 4 afgevaardigden zijn.
 • De leerlingen van de raad worden voor het eerste overleg door een lid van het managementteam van de school uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden. Zij ontvangen hiervoor het protocol van de leerlingenraad en een mapje waarin agenda’s en verslagen bewaard kunnen worden. De directeur of een ander lid van het managementteam zit de leerlingenraad voor.
 
b. Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is een platform voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, te praten en te overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Daarnaast bepaalt de school (directie en leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er 2 bronnen zijn voor agendapunten:
 • de leerlingen willen een onderwerp bespreekbaar maken
 • de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en hoe de leerlingen tegen geplande veranderingen aankijken.
 
De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.
 
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
 • praten over (de aanpassing van) schoolregels
 • de sfeer op school bespreken
 • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
 • praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
 
Het is niet aan de leerlingenraad om het functioneren van individuele personen te bespreken.
 
c. Vergaderingen van de raad
De leerlingenraad vergadert (3 x per jaar) na schooltijd van 15.15 tot 16.00 uur. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De raad kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van de telefoon, een computer en het kopieerapparaat van de school.
De bijeenkomsten worden voorgezeten door een vertegenwoordiger vanuit de school (zijnde een lid van het managementteam)
De voorzitter maakt een beknopte agenda. Deze zorgt ook voor een beknopt verslag.
Bij interne conflicten moet de voorzitter een (vertrouwens-) vertegenwoordiger vanuit de school inschakelen om tot een oplossing te komen. Dit proces wordt geleid door de directeur van de school.
 
d. Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad.
 1. De leerlingenraad heeft een adviserende taak (klankbordfunctie). De raad brengt de andere leerlingen van de school op de hoogte van haar activiteiten.
 2. De leerlingenraad mag bij de school informatie vragen over zaken die met te school te maken hebben.
 3. De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.
 
e. Wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de leerlingenraad?
Na elke bijeenkomst van de leerlingenraad wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten en voorstellen staan. Het verslag wordt verspreid onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle teamleden. Het verslag wordt in het informatieblaadje van de school gepubliceerd en op de website van de school geplaatst.
Het bij het overleg aanwezige lid van het managementteam bespreekt het overleg (verslag) tijdens het teamoverleg, waarna er besluitvorming plaatsvindt. Na het teamoverleg worden eventuele besluiten, voorzien van argumenten, aan de leerlingenraad meegedeeld.